Produkty a služby

Bezpečnostní politika

Projekty BP, které naše společnost realizuje, vyplývají z obecných požadavků na zavedení systému řízení bezpečnosti informací v organizaci. Cílem projektu BP je najít takového dodavatele, který je schopen:

 • navrhnout bezpečnostní projekt
 • realizovat bezpečnostní projekt

Zpravidla jsou požadavky vymezeny tak, že projekt obsahuje důležité body, jako jsou:

 • provedení analýzy rizik
 • návrh protiopatření ke zjištěným nepřijatelným rizikům
 • plán implementace vybraných protiopatření
 • odborná asistence při provedení implementace
 • bezpečnostní audit dosaženého stavu

 

Komplexní ICT bezpečnost, zabezpečení přístupu k Internetu, Intranetu

Kompletní zabezpečení zákaznických informačních systémů je navrhováno vždy s ohledem na prostředí a na konkrétní potřeby zákazníka. Základem jsou bezpečnostní brány (firewally), IDS/IPS, antiSpam systémy, URL filtering, antiVirové systémy, ochrana před únikem dat (DLP), silná autentizace, PKI, zabezpečené vzdálené přístupy IPSec/SSL, pravidelné penetrační testy a další.

 

Systémová integrace

Naše společnost vychází při realizaci projektů typu systémová integrace z důležitého předpokladu, že požadavky na informační systém a jeho integraci jsou odvozené z podnikových procesů a že systémová integrace je komplexní služba, výsledkem které je funkční podnikový informační systém.

V případě generální dodávky plně přebíráme odpovědnost za funkčnost celého podnikového informačního systému. Filosofie naší společnosti při dodávkách projektů typu systémové integrace je založená na budovaní partnerského vztahu se zákazníkem a na existenci dlouhodobých obchodních vztahů s vedoucími světovými firmami v oblasti informačních technologií jako i na spolupráci s dalšími lokálními partnery. V rámci systémové integrace poskytujeme a zabezpečujeme široké spektrum služeb spojených s tvorbou a rozvojem informační strategie, s realizací jednotlivých častí a jejich integrací, školeními a provozem a dalším rozvojem informačního systému a informačních technologií během celého životního cyklu projektu:

 • Spolupráci na vypracování a rozvoji celkové strategie informačních systémů
 • Vypracování úvodní studie – posouzení současného stavu, analýza stávajících procesů a návrhy na změny v těchto procesech, stanovení kritických faktorů úspěšnosti. Výsledkem této studie je návrh na výběr vhodného řešení, které pokrývá požadavky zákazníka.
 • Návrh architektury řešení – tj. specifikace hardwarových a softwarových produktů, komunikací, operačního a uživatelského prostředí.
 • Vypracování projektového plánu, který bude obsahovat definici projektu, popis cílů projektu, způsob řízení projektu (metodologie, způsob reportování, změnové řízení, popis eskalační procedury, seznam subdodavatelů a popis jejich role v projektu, v milníky a dodávky), časový harmonogram, rozpočet projektu, role v projektu a jejich obsazení pracovníky, plán školení, stanovení rizik projektu, způsob hodnocení stavu projektu.
 • Realizace zavedení nového informačního systému dle schváleného projektového plánu.
 • Testování komplexní funkčnosti, kompletní dokumentace dodávky.
 • Trvalá podpora a rozvoj informačního systému po předání.

 

ICT infrastruktura

Na základě našich zkušeností a praxe v oblasti ICT infrastruktury poskytujeme služby pro komunikační infrastrukturu a operační prostředí informačních systémů, na kterých plně závisí dostupnost firemních aplikací, komunikačních procesů a služeb. Cílem je bezpečná dostupnost interních i externích aplikací a služeb pro uživatele.

 

Zabezpečené virtuální privátní sítě

VPN (Virtual Private Network) je technologie pro bezpečné vzdálené přístupy uživatelů a/nebo propojení vzdálených lokalit šifrovaným spojením prostřednictvím sítě Internet. Jsou založené na protokolech IPSec (případně SSL) a představují ekonomicky výhodnější, bezpečnou, variantu pronajatým okruhům nebo podobným technologiím, které byly využívány pro budování WAN.

 

Datová centra

Business Inteligence a analýza dat uložených v datových skladech patří k hlavním pilířům podnikání každého subjektu. Proto musí být data spravována tak, aby byla pro účely organizace dostupná vždy, když jsou oprávněnou osobou vyžadována, a zároveň aby nebyla nechtěně pozměněna či dokonce zničena.

Datová centra jsou navrhována, budována a spravována s cílem být vždy spolehlivě dostupná, připravená s dostatečnou kapacitou, výpočetním výkonem, vždy dobře zabezpečená a optimalizovaná z hlediska energetické náročnosti.

 

Outsourcing

Outsourcing v praxi znamená přenesení určitých aktivit a odpovědnosti za ně na externí zdroje. Firma tak činí buď z důvodů finančních – například pro jednorázové nebo nárazové akce není nutné dlouhodobě držet kapacity, anebo z důvodů profesionálních – zadá vykonání určité práce specialistům v oboru, kterými ona sama nedisponuje. Předmětem dodávky může být hmotné zabezpečení (nákup serveru, komunikační infrastruktury) anebo služby (správa počítačové sítě nebo Internetového serveru, apod.).

Hlavním rozdílem mezi klasickým dodavatelem a outsourcingem je v komplexnosti – firma předává veškerou zodpovědnost za jinak firemní aktivitu externímu dodavateli, což nutně znamená vytvořit kvalitní smluvně zabezpečený partnerský vztah na dlouhodobé bázi.

Pohledy na outsourcing:

 • technický pohled – outsourcing IT představuje delegování prací spojených s rozvojem a provozováním informačních technologií
 • pohledu managementu podniku – outsourcing IT je manažerským nástrojem řízení
 • obchodního hledisko – outsourcing IT je strategickým partnerstvím, jehož účelem je zvýšení obchodní efektivnosti.

 

Konzultace

Naši pracovníci mají zkušenosti s budováním informačních systémů v rozsahu od infrastruktury až po aplikační software. Na základě těchto zkušeností jsou schopni zákazníkovi poskytovat konzultace, při nichž získá základní přehled o možných řešeních konkrétních záležitostí.
Konzultace se mohou týkat např. těchto oblastí:

 • Bezpečnost IT (autentizace ,bezpečnostní politika, bezpečnostní projekty)
 • serverové systémy – existující typy hardware a operačních systémů, porovnání možností systémů
 • zálohování a volba zálohovacích systémů (hardware i software)
 • aplikační software, ERP systémy a návazné aplikace (např. workflow, reportovací nástroje, …)
 • konsolidace adresářových služeb – možnosti, úroveň zabezpečení
 • LAN a WAN sítě, volba technologií, prvků a poskytovatelů připojení, vzdálené připojení

 

Komplexní službou v oblasti konzultací je Studie proveditelnosti

V rámci této služby nebo spíše služeb je analyzována možnost využití stávajících klíčových technologických komponent IT/IS a také nezbytných lidských zdrojů.

S využitím našich odborných znalostí a zkušeností, navíc podpořenými technickými možnostmi a přímými kontakty s výrobci, jsme schopni se podílet na tvorbě garantovaného návrhu technického a aplikačního řešení, které Vám ušetří čas i prostředky při rozhodování i při samotné realizaci.

Výsledkem těchto studií je možné zpracování variant řešení s doporučením nejvhodnější volby. U definovaných variant jsou popsány silné a slabé stránky, harmonogram a oceněna finanční náročnost.

 

Projektové řízení v IT

Služba projektového řízení je určena všem zákazníkům, kteří potřebují profesionálně řídit své IT projekty. Projektoví manažeři naší společnosti zajistí spolehlivé dosažení projektových cílů s důrazem na dodržení rozpočtu projektu i termínů realizačních etap.